Standpunt BFO en APOOB inzake KB

Naar aanleiding van het arrest van de Raad van State tot vernietiging van het Koninklijk Besluit betreffende het beroep van orthoptist-optometrist, vindt u hieronder het officieel standpunt vanuit de BFO en de APOOB.

“1. De Raad van State heeft het KB van 27 februari 2019 nietig verklaard wegens een vormgebrek. Alvorens het KB aan te nemen, moet de minister het advies inwinnen van bepaalde instanties (onder meer de Federale Raad voor Paramedische Beroepen). Dit advies moet de fundamentele opties van het KB bevatten. In dit geval is de Raad van State van oordeel dat de adviesaanvraag deze fundamentele opties niet bevat. Zodoende is de Raad van State uiterst formalistisch, wat wij betreuren. Dit formalisme zou echter gemakkelijk verholpen kunnen worden door een nieuw KB aan te nemen (zie hieronder). De nietigverklaring impliceert dat het KB geacht wordt nooit te hebben bestaan. Bijgevolg kunnen er geen erkenningen/attesten meer worden afgegeven op basis van dit KB.

2. In het arrest wordt de minister uitdrukkelijk verzocht passende maatregelen te nemen om de nadelige gevolgen te beperken. Met andere woorden, de Raad van State verzoekt de minister om zo spoedig mogelijk een nieuw KB aan te nemen. Wij hebben de Minister reeds een brief in die zin gestuurd. Wij houden jullie op de hoogte van zodra wij een antwoord ontvangen.
De reeds afgeleverde attesten/erkenningen blijven geldig zolang zij niet door een rechterlijke beslissing nietig worden bevonden. De leden in bezit van een erkenning/attest kunnen de prestaties blijven beoefenen conform deze erkenningen/attesten. Hoewel het arrest van de Raad van State niet uitdrukkelijk stelt dat bestaande attesten/erkenningen geldig blijven, is hun geldigheid niet in twijfel getrokken. Bovendien heeft de auditeur (de persoon van de Raad van State die zijn mening over de zaak geeft voordat de Raad van State zich uitspreekt) uitdrukkelijk verklaard dat de reeds afgegeven attesten geldig blijven. De auditeur en de Raad van State zijn derhalve van mening dat deze attesten/erkenningen “verworven rechten” vormen die in deze procedure voor de Raad niet zijn betwist. De Raad van State beschouwde de handhaving van effecten bijgevolg niet noodzakelijk. Indien uw attest/erkenning wordt betwist, gelieve ons dit onverwijld mee te delen.

Dit arrest is uiteraard slechts nieuws. De negatieve gevolgen van dit arrest moeten in een zekere mate worden getemperd omdat:
De bestaande attesten blijven geldig tot het tegendeel is bewezen;
De Raad van State verzoekt de minister met de nodige spoed de vereiste maatregelen te nemen. Wij hopen dat een nieuw KB eerstdaags zal worden aangenomen ter vervanging van het thans vernietigd KB. Wij blijven in contact met het kabinet van de minister en houden jullie op de hoogte.
U kunt er zeker van zijn dat wij alles doen om de schadelijke gevolgen van dit arrest te voorkomen of minstens te beperken. Samen met onze advocaten doen wij ons uiterste best om regelingen op korte termijn en oplossingen op lange termijn te vinden.”